Constructora d´ obra civil

 

L'agressió ambiental i física a què estan sotmeses les infraestructures, provoquen que la conservació i el manteniment siguin elements clau en la durabilitat de l'estructura.

Algunes de les opcions que presenta NOVAPOX per a la rehabilitació i el manteniment de les infraestructures son:

 • Aixecament de taulers per a la substitució de neoprens.
 • Susbstitució de juntes de dilatació.
 • Protecció anticarbonatació del formigó.
 • Reforç mitjançant fibres de carboni.
 

 REHABILITACIO D´ EDIFICIS

 

Les activitats compreses dins d'aquesta línia de negoci en NOVAPOX són molt àmplies, desenvolupant principalment les següents tasques:

OBRES D´ URBANITZACIÓ:

 • Excavacions i movimients de terres.
 • Pavimentacions.
 • Canalitzacions per subministrament de xarxes d'infraestructures: sanejament, electricitat, aigua, gas, telecomunicacions, etc.
 • Serveis públics: enllumenat públic, controls d'accés, instal · lacions de seguretat, xarxa de sanejament, vials, etc.
 • Jardinería i mobiliari urbà.
 • Reparació i conservació de carrers.
 • Tot tipus d'activitats per a una eficient distribució dels recursos necessaris per a l'habitabilitat de les zones designades per aquest ús.
   

REHABILITACIO D´ EDIFICIS

OBRES HIDRÁULIQUES:

 • Col · lectors.
 • Recollida d´ aigües.
 • Xarxes de subministraments.
   

OBRES MENORS:

 • Fonamentacions.
 • Buidats per a obres i piscines.
 • Tancaments.
 • Enderrocs.

LLOGUER DE MAQUINÀRIA I TRANSPORT:

 • Camions.
 • Excavadores: retroexcavadora, carregadora, minicarregadora.
 • Motoniveladora.
 • Compactadors.
 • Grúa-torre.
   

CARRETERES Y CAMIONS:

 • Condicionaments.
 • Compactació, explanació, soleres de formigó, etc.
 • Revestiments de cunetes.
 • Sots i ferms asfàltics
 • Rehabilitació de ponts.

Veure també:

REHABILITACIO d EDIFICIS - REHABILITACIÓ DE FAÇANES BARCELONA - RESTAURACIÓ d´EDIFICIS